Wang Lianzan, Mayor of Nan'an City Visited Gumei Group

 

 

 

On March 8th, Wang Lianzan, Mayor of Nan'an City visited Gumei Group.